63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. But he names the young man, because such are commonly void of wisdom and experience, and exposed to many and great temptations. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. 54Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 2 Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar Hem verlangt. How can a young man keep his way pure? 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. # undefiled: or, perfect, or, sincere. 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die Ps. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. Psalm 9 can be seen to be full of these inner states, feelings and resolves of Jesus. By taking heed according to Your word. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. Psalms 119:93. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” Psalms translation in English-Tagalog dictionary. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. -- This Bible is now Public Domain. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. How blessed are those whose way is blameless, Who walk in the law of the LORD. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 96Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Commentary on Psalm 119:9-16 (Read Psalm 119:9-16) To original corruption all have added actual sin. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. Psalms 119:105. 9 Upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Psalm 119 Het boek Psalmen. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. Meditations and Prayers Relating to the Law of God. bHasStory0 = true; Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Oh, that my actions would consistently reflect your decrees! 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 112:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, (119:1-176) Psalm 119 is een acrostichon van tweeëntwintig strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 met de tweede, enzovoort. 3Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. 106Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Psalm 119:9 King James Version (KJV). Adam, used as the proper name of the first man. 4Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. Psalm 119 - א (Alef) How blessed are those whose actions are blameless, who obey the law of the LORD. 119. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. Psalmen online. They do not compromise with evil, and they walk only in his paths. Purihin ninyo ang Panginoon. 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 38Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … If only I were predisposed to keep your statutes. NASB Side-column Reference Wide Margin Bible - Genuine Leather, Black. 1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 131Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. Siya kong gunita buong araw. Psalms 119. Cleanse his way — Reform his life, or purge himself from all filthiness of flesh and spirit. 11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, A Psalm About the WordProject | Ages 4 - 6, A Psalm About the WordProject | Ages 7 - 10, A Psalm About the WordProject | Ages 11 - 14, Blessings: Hearing the LordBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Tree of Life and the Crystal RiverBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Way to HeavenBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Casket of JewelsMake a picture of the Word as a treasure chest of "jewels" from the Lord.Activity | Ages 7 - 10, Inspirational Quotation - Great Peace Have Those Who Love Your LawA peaceful landscape suggests the peace the Lord gives those who love His lawPicture | All Ages, Looking to the Lord in His Word (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, Looking to the Lord in His Word (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, Looking to the Lord in His Word (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, Memory Verse: Looking for the Good in OthersActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Promise of BaptismActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Word of GodActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Treasuring MarriageActivity | Ages 4 - 14, Miniature Word ProjectMake a project picturing a miniature book of the Word with two birthday candles set beside it.Project | Ages 4 - 6, Prayers for Adults: Prayers for His KingdomActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Treasuring MarriageActivity | Ages over 18, Prayers for Children: Being Kind to Other PeopleActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: I Am With You AlwaysActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: The Kingdom of HeavenActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Teens: Kingdom of HeavenActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: Treasuring MarriageActivity | Ages 15 - 17, Quotes: Looking for the Good in OthersTeaching Support | Ages over 15, The Lord Gave Us the WordStory | Ages 4 - 6, The Word Is a Light to Your PathStory | Ages 4 - 6, Would you like to choose another language for your user interface?